PRIVACYBELEID

Het doel van deze gegevensbeschermingsverklaring is om u te informeren over de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens verwerken, met wie wij deze delen, alsook over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U dient er zich evenwel bewust van te zijn dat COLEX BV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid van de COLEX BV te aanvaarden.

COLEX BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zij draagt zorg voor de persoonlijke informatie die u verschaft.

Elk bezoek aan en gebruik van de website is onderworpen aan deze Privacy Policy.

Het desgevallend invoeren van persoonsgegevens op de website houdt in dat de gebruiker/ betrokkene daadwerkelijk kennis heeft van deze Privacy Policy en de inhoud ervan aanvaardt. Dit geldt als de uitdrukkelijke toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens die actief worden ingevoerd op de website, al dan niet via een door hem ingevuld elektronisch formulier.

Deze Privacy Policy kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd en het is dan ook aanbevolen deze Privacy Policy bij elk bezoek te consulteren.

VERANTWOORDELIJKE VERWERKING GEGEVENS:

De BV COLEX, met vennootschapszetel te B-2018 ANTWERPEN, Jonghelinckstraat 20/1301, is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens. de BV COLEX heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Zij heeft tevens een coördinator aangesteld, die uw vragen over gegevensbescherming beantwoordt, en via e-mail bereikt kan worden op het adres dominique@courboin.be

de BV COLEX verzamelt en verwerkt gegevens die u haar persoonlijk verstrekt heeft, gegevens die haar medegedeeld werden door uw raadsman of lasthebber, of gegevens van contactpersonen die haar werden bezorgd door haar leveranciers, dienstverleners, adviseurs of klanten. Het betreft identificatiegegevens, contactgegevens, locatiegegevens, functies, taal (naam, voornaam, functie, adres, rechtsvorm, e-mailadres, nummer van vaste of mobiele telefoonlijn, faxnummer, nationaliteit, kopie van identiteitskaart, rijksregisternummer, btw-nummer, bankrekeningnummer, ondernemingsnr, taal). Wij verwerken eveneens gegevens die nodig zijn om de ons toevertrouwde opdrachten uit te voeren die ons worden toevertrouwd, en waarvan de aard varieert naargelang de opdracht en/of procedure (nummerplaat, EAN-code, hypothecaire getuigschriften, registratiebewijzen, kadastrale uittreksels, CBB (KB 07/12/2010, enz.). Wanneer persoonsgegevens worden overgemaakt van werknemers, zelf-standige medewerker of van enige andere persoon als contactpersoon voor de uitvoering van het contract/opdracht die u ons toevertrouwt, verzoeken wij u deze persoon op de hoogte te brengen van deze beleidsverklaring alvorens ons zijn/haar persoonsgegevens te bezorgen. Dossiers betreffende de opdrachten die u ons toevertrouwt, kunnen persoonsgegevens van derden bevatten (schuldenaars, tegenpartijen, enz.). Deze gegevens worden enkel verwerkt binnen het strikte kader van de opdracht die ons werd toevertrouwd. Deze gegevens vallen onder het beroepsgeheim waaraan wij als openbaar ambtenaar (Gerechtsdeurwaarder – art 555/1 Ger.W.) gebonden zijn zoals o.a. het beheer van het CBB (geregeld bij K.B. 7 december 2010).

DOELEINDEN:

de gegevens worden enkel verwerkt voor de uitvoering van opdrachten die BV COLEX worden toevertrouwd (rechtstreeks of onrechtstreeks (o.a. raadsman/lasthebber), om te voldoen aan uw vragen, met het oog op de facturatie en de interne administratie, om een overeenkomst met u na te komen of in het kader van precontractuele maatregelen, alsook om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op BV COLEX rusten.

Al deze types van gegevensverwerking zijn toepassingen van artikel 6.1, a) Europese Algemene Verordening Gegevens-bescherming van 27 april 2016 – ook bekend als GDPR – (uw toestemming), 6.1,b) GDPR (uitvoering van een overeenkomst of maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst), 6.1,c) GDPR (voldoen aan een wettelijke verplichting) en 6.1, f) GDPR (wettelijke verplichting : om met u in contact te komen voor de uitvoering van de overeenkomst of van onze opdracht).

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS:

zij worden slechts aan derden overgemaakt wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht die aan BV BVBA COLEX werd toevertrouwd, om te voldoen aan uw vraag, om de overeenkomst na te komen of te voldoen aan een wettelijke verplichting die op het kantoor rust. Deze derden kunnen rechtbanken zijn, griffies, gerechtsdeurwaarders uit andere arrondissementen, notarissen, registratiekantoren, en ten dienste van de facturatie voor slotenmakers, vertalers, vervoerders, enz. wij zien erop toe, in de mate van het mogelijke, dat deze derden voldoende garanties bieden op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens worden door de BV COLEX enkel doorgestuurd buiten de EU wanneer de uitvoering van de toevertrouwde opdracht dit vereist (o.a. betekeningen akte in het buitenland) en uitsluitend volgens de procedure die de wet voor de betreffende procedure voorziet.

BEWARING PERSOONSGEGEVENS:

Deze worden slechts bewaard voor de duur van de contractuele relaties en voldoende lang op dat wij kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen (o.m. boekhoudkundige en fiscale verplichtingen).

RECHTEN IVM PERSOONSGEGEVENS:

De persoon van wie BV COLEX de gegevens verwerkt, heeft het recht het kantoor te verzoeken om inzage van zijn/haar persoonsgegevens, en rectificatie of wissing van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens. De betrokkene heeft eveneens het recht om wissing van de hem/haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen indien aan de voorwaarden uit artikel 17 GDPR is voldaan, of een beperking van de verwerking van zijn/haar gegevens indien aan de voorwaarden uit artikel 18 GDPR is voldaan. De persoon van wie het kantoor de gegevens verwerkt, kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens wanneer aan de voorwaarden uit artikel 21 GDPR is voldaan. Tot slot heeft de betrokkene het recht een kopie van zijn/haar persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien aan de voorwaarden uit artikel 20 GDPR voldaan is.  U dient hiervoor een email te richten aan het adres dominique@courboin.be. Om veiligheidsredenen zullen wij u steeds om een bewijs van uw identiteit vragen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezicht-houdende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

BEVEILIGING:

Door te werken met diverse technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen kunnen wij de veiligheid en de beveiliging van uw persoonsgegevens optimaal verzekeren. Enkel personeelsleden die bij de verwerking betrokken zijn hebben exclusief toegang tot de persoonsgegevens. zij zijn gehouden tot zeer strikte vertrouwelijkheid.

Al onze servers die voor de verwerking van de persoonsgegevens worden gebruikt bevinden zich in professioneel geëxploi-teerde en beveiligde datacenters in België. De door ons verwerkte persoonsgegevens verlaten het grondgebied van de EU niet.

COOKIE BELEID

Deze website maakt gebruik van cookies – kleine tekstbestanden die op uw computer zijn geplaatst om de site te helpen een betere gebruikerservaring te geven. In het algemeen worden cookies gebruikt om gebruikersvoorkeuren te behouden, informatie op te slaan voor zaken zoals winkelwagentjes, en geanonimiseerde tracking data te geven aan derden toepassingen zoals Google Analytics. In de regel zullen cookies uw browser-ervaring beter maken. U kunt echter de cookies op deze site en op anderen uitschakelen. De meest effectieve manier om dit te doen is het uitschakelen van cookies in uw browser. We raden u aan het Help-gedeelte van uw browser te raadplegen of een kijkje te nemen op de website About Cookies, die begeleiding biedt voor alle moderne browsers.